Informacje dla Klientów odnośnie do składania skarg

Laboratoria badawcze ITG KOMAG zapewniają ścisłą współpracę i dotrzymywanie warunków umowy z Klientem podczas wykonywania zleconych przez niego badań. Laboratoria każdorazowo dokonują z Klientem uzgodnień dotyczących zakresu badań, jak również zapewniają wykonywanie badań metodami gwarantującymi rzetelność i obiektywność wyników.

Laboratoria zawsze dokonują przeglądu możliwości wywiązania się ze zlecenia przed jego przyjęciem oraz zapewniają Klienta o poufności badań na każdym etapie ich realizacji.

Klient ma zawsze możliwość złożenia skargi na Laboratoria. ITG KOMAG  przyjmuje zasadę, że Klient lub inna strona składająca skargę kieruje się zawsze uzasadnioną i obiektywną podstawą do jej złożenia.

ITG KOMAG rozpatruje wszystkie pisemne skargi otrzymywane od Klientów lub stron trzecich. Klient ma prawo złożyć skargę na piśmie lub na adres poczty elektronicznej Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Skargi rozpatrywane są zgodnie z ustanowioną w Instytucie procedurą, która obejmuje następujące etapy:

  • ocenę i potwierdzenie, czy skarga odnosi się do prowadzonej przez Instytut działalności, za którą jest odpowiedzialna,
  • skierowanie informacji dotyczącej skargi do laboratorium celem wyjaśnień,
  • poinformowanie zgłaszającego skargę w terminie 14 dni od daty wpływu o formalnym przyjęciu skargi,
  • zebranie i zweryfikowanie wszystkich niezbęd­nych informacji, w celu podjęcia decyzji dotyczącej skargi,
  • podjęcie decyzji rozstrzygającej skargę,
  • formalne powiadomienie składającego skargę o wy­nikach i zakończeniu procesu postępowania.

W przypadku skarg nieuzasadnionych Klient bądź strona trzecia ponoszą koszty związane z procesem rozpatrywania skargi, natomiast laboratorium ponosi koszty związane ze skargami uzasadnionymi.