Przedstawiamy Państwu monografie pokonferencyjne z cyklu „KOMTECH - INNOWACYJNE TECHNIKI I TECHNOLOGIE DLA GÓRNICTWA BEZPIECZEŃSTWO – EFEKTYWNOŚĆ – NIEZAWODNOŚĆ”, które zawierają przykłady prac badawczych, technicznych i wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe i przemysłowe.

 

 

  Praca zbiorowa
  Monografia

  ISBN 978-83-65593-27-6

 

 

W tegorocznej monografii z cyklu KOMTECH mamy przyjemność zaprezentować szereg treści związanych z nowoczesnymi technikami i technologiami dla górnictwa w zakresie obudów zmechanizowanych, transportu pionowego i poziomego, a także rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo pracy w górnictwie. Przedstawiamy także rozwiązania spoza górnictwa, które pokazują nowatorskie i innowacyjne podejście do rozwiązywania problemów technicznych.

 

1.

Nadążne napinanie taśmy w przenośnikach górniczych - dobór i rozwiązania konstrukcyjne.

2.

Zespół wypychacza sworzni lemiskatowych.

3.

Analiza wyników pomiarów zmian naprężeń ramy kabiny i wybranych elementów zbrojenia szybowego instalacji     dźwigowej zaimplementowanej w szybie górniczym „Regis” w Kopalni Soli Wieliczka.

4.

Koncepcja modułowego przejezdnego przenośnika taśmowego.

5.

Projekt budowy samojezdnego transportera cementu wykorzystywanego w technologii stabilizacji  masowej.

6.

Analiza wytrzymałościowa MES konstrukcji nadstawki spągnicy i jej wpływ na wytrzymałość spągnic.

7.

Innowacyjne rozwiązanie naczynia wyciągowego do rewizji szybów.

8.

Prawne uwarunkowania dopuszczania i stosowania wózków hamulcowych kolejek podwieszonych
w wyrobiskach    podziemnych zakładów górniczych.

9.

Nowe rozwiązanie akumulatorowego układu zasilającego dla samojezdnych wozów strzelniczych.

10.

Zmniejszenie narażenia pracowników na pył w podziemnych kopalniach węgla.

11.

Stanowisko badawcze do oceny skuteczności instalacji zraszania zabudowanych na kombajnach chodnikowych i  ścianowych w zakresie gaszenia i niedopuszczania do zapłonu metanu poprzez iskry.

12.

Analiza ruchów powietrza w trakcie mijania się naczyń wyciągowych w aspekcie ich wpływu na zużycie zbrojenia szybowego, bezpieczeństwo i komfort jazdy.

13.

Technologia czyszczenia elementów maszyn i urządzeń w warunkach górniczych
z zastosowaniem suchych gazów.

14.

Metody poprawy algorytmów sterowania systemów napędów maszyn górnictwa.

15.

Efektywność rekuperacji elektrycznej lokomotywy akumulatorowej "ELECTRA" ze zmiennym rozstawem.

16.

Innowacyjne rozwiązanie wyciągarki szybowcowej z elektrycznym układem napędowym – pierwsze efekty realizacji projektu BATWINCH.

17.

Koncepcja systemu zabezpieczania węgla w trakcie transportu kolejowego.

18.

Indeks autorów

                     

 

 

 

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-65593-22-1

Monografia KOMTECH 2020 poświęcona jest najnowszym osiągnięciom naukowym, badawczym i technicznym z obszaru mechanizacji górnictwa podziemnego oraz odkrywkowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

      

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN  978-83-65593-19-1

Monografia KOMTECH 2019 poświęcona jest  najnowszym osiągnięciom naukowym, badawczym i technicznym z obszaru mechanizacji górnictwa podziemnego oraz odkrywkowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Praca zbiorowa 
Monografia

ISBN  978-83-65593-16-0

 

Prezentowane w poszczególnych rozdziałach monografii technologie i techniki związane są, w większości, z polską myślą techniczną i mają podstawę naukową i badawczą, wynikającą ze ścisłej współpracy kopalń, producentów maszyn i urządzeń górniczych oraz jednostek naukowych.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-65593-05-4

W monografii zawarto  wyniki prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych, realizowane przez polskie i zagraniczne jednostki naukowe oraz firmy z zaplecza przemysłu maszyn i urządzeń dla górnictwa. Są one dowodem na ciągłą aktywność ww. jednostek w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań technicznych i organizacyjnych w dziedzinie górnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.

Praca zbiorowa
Monografia

 

ISBN 978-83-60708-97-2

 

Prezentowane w monografii wyniki prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych są dowodem na ciągle aktywną postawę wielu środowisk w zakresie innowacyjnych technik i technologii dla górnictwa.

      

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN  978-83-60708-90-3  

Monografia poświęcona została tematyce bezpieczeństwa, efektywności i niezawodności w górnictwie. Poprawa bezpieczeństwa pracy w przemyśle węglowym, pomimo jego trudnej sytuacji ekonomiczno-finansowej, jest ciągle wyzwaniem i wymaga konsekwentnego podejmowania działań poprzez tworzenie efektywnych i niezawodnych rozwiązań metodologicznych, organizacyjnych i technicznych.

Praca zbiorowa                                                                                                
Monografia                                                                                                                     

ISBN 978-83-60708-83-5
                                                            

W poszczególnych rozdziałach zaprezentowano wyniki prac analitycznych, naukowych, badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych, zrealizowanych w wielu ośrodkach naukowych oraz w jednostkach przemysłowych, aktywnie uczestniczących w procesie realizacji innowacyjnej gospodarki. Główny zakres tematyczny monografii poświęcono zagadnieniom efektywności i niezawodności systemów mechanizacyjnych stosowanych w górnictwie.

Image

Praca zbiorowa                                                                                                
Monografia                                                                                                                     

ISBN: 978-83-60707-78-1
                                                            

Monografia z cyklu KOMTECH pt. "Innowacyjne techniki i technologie dla górnictwa", Bezpieczeństwo-Efektywność-Niezawodność", stanowi zbiór prac naukowych i badawczo-rozwojowych polskich i zagranicznych autorów i obejmuje wiedzę o najnowszych innowacyjnych rozwiązaniach dla górnictwa węgla kamiennego. Przedstawiono w niej również doświadczenia z ostatnich wdrożeń nowatorskich rozwiązań w podziemnych wyrobiskach górniczych.

Image

Praca zbiorowa                                                                                                
Monografia                                                                                                                     

ISBN  978-83-60708-67-5
                                                            

Prezentowana problematyka monografii, odzwierciedla wyniki działań na rzecz innowacyjności z zakresu badań stosowanych, którą zawarto w dziewięciu rozdziałach. W pierwszych trzech przedstawiono zagadnienia bezpieczeństwa pracy w górnictwie w aspekcie współpracy jednostek nauki i przemysłu z Wyższym Urzędem Górniczym oraz oceny potencjalnych zagrożeń, kształtowania kompetencji pracowników kopalń i aspekty eksploatacji wyciągów szybowych. Kierunki rozwoju górniczych systemów mechanizacyjnych omówiono w rozdziale czwartym, na przykładzie wdrażanych w polskich kopalniach węgla kamiennego kompleksów ścianowych.

Image

Praca zbiorowa                                                                                                
Monografia                                                                                                                     

ISBN: 978-83-60708-55-2
                                                            

Monografię poświęcono najnowszym osiągnięciom naukowym, badawczym i technicznym z obszaru mechanizacji górnictwa podziemnego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. W czterech rozdziałach omówiono problematykę współczesnego projektowania rozwiązań systemów mechanizacyjnych, identyfikacji, badań i oceny czynników ryzyka występujących podczas eksploatacji maszyn i urządzeń. Przedstawiono również rozwiązania ograniczające negatywny wpływ tych czynników na bezpieczeństwo zdrowie ludzi i wreszcie problematykę kształtowania bezpiecznych warunków eksploatacji.