Przedstawiamy Państwu monografie z cyklu KOMEKO, które zawierają przykłady prac badawczych, technicznych i wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe i przemysłowe.

 

    


 

Praca zbiorowa
Monografia    

ISBN 978-83-65593-23-8


W kolejnej monografii z cyklu KOMEKO zaprezentowano najnowsze prace naukowo-badawcze oraz wdrożeniowe dotyczące technologii, procesów i technik przeróbczych służących wzbogacaniu surowców mineralnych, a także nowych rozwiązań z zakresu wytwarzania i magazynowania energii odnawialnej.


 

 Praca zbiorowa
 Monografia    

 

ISBN 978-83-65593-21-4

 

W monografii z serii KOMEKO 2020 Innowacyjne i Przyjazne dla Środowiska Techniki i Technologie Przeróbki Surowców Mineralnych Bezpieczeństwo-Jakość-Efektywność dokonano przeglądu kierunków rozwoju systemów przeróbczych surowców mineralnych z uwzględnieniem relacji człowiek – maszyna – środowisko.

 Praca zbiorowa
 Monografia    

 

ISBN 978-83-65593-18-4

Kolejne wydanie monografii z cyklu „KOMEKO”, poświęcone jest  innowacyjnym i przyjaznym dla środowiska technikom i technologiom przeróbki surowców mineralnych, uzyskiwania ekopaliw oraz rewitalizacji terenów poprzemysłowych. Monografia zawiera opisy prac badawczych, technicznych i wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe i przemysłowe.

Praca zbiorowa 
Monografia

ISBN 978-83-65593-11-5

Monografia z cyklu „KOMEKO” zawiera przykłady prac badawczych, technicznych i wdrożeniowych, realizowanych przez jednostki naukowe i przemysłowe. W pierwszym rozdziale monografii dokonano przeglądu kierunków rozwoju systemów przeróbczych surowców mineralnych z uwzględnieniem relacji człowiek – maszyna – środowisko oraz przedstawiono innowacyjne techniki i technologie w tej dziedzinie, ze szczególnym uwzględnieniem technologii procesów przeróbczych węgla.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-65593-02-3

Ponieważ utrzymująca się stale z naturalnych powodów tendencja wyczerpywania się złóż wpływa na rozwój i doskonalenie tych metod, coraz częściej przeróbka wiąże się również z zagospodarowywaniem odpadów poużytkowych
i przetwarzaniem ich na surowce wtórne.

KOMEKO 2016

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-60708-91-0

Monografia przedstawia tematykę konferencji KOMEKO 2016 „Innowacyjne i przyjazne dla środowiska techniki i technologie przeróbki surowców mineralnych. Bezpieczeństwo-Jakość-Efektywność”. W sześciu rozdziałach zawarto wyniki prac analitycznych, naukowych, badawczych i technicznych, zrealizowanych w jednostkach naukowych i przemysłowych. Przedstawiona problematyka skupia się na zagadnieniach technologii przeróbki surowców mineralnych oraz stosowanych technik w aspekcie ich perspektyw rozwoju przy zachowaniu bezpieczeństwa pracy.

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-60708-85-9

Parametrem charakteryzującym urobek węgla jest także jego uziarnienie. W urobku występuje wysoka zawartość klas ziarnowych 0-20mm i 0÷0,5 mm. Pochodną uwarunkowań górniczo-geologicznych jest wysoka zawartość w urobku skały płonnej, dochodząca nawet, do 40%, co rzutuje na jakość produktów handlowych. Najczęściej, jakość węgla nie odpowiada wymaganiom końcowych odbiorców i wymaga wzbogacania.

Praca zbiorowa                                  
Monografia

ISBN 978-83-60708-80-4

Szczyt Klimatyczny COP19/CMP9, który odbył się w 2013 roku w Warszawie wskazał na problem energetyki opartej na węglu. Przeciwnicy stosowania węgla, jako podstawowego surowca energetycznego wskazują na odnawialne źródła energii, które mają powstrzymać zachodzące zmiany klimatu naszego globu. Niewątpliwie wymogi środowiskowe stawiane przez Unię Europejską stawiają barierę dla górnictwa węgla. Proponowane są rozwiązania, których zrealizowanie może zająć dziesięciolecia, nie dając pewności ich skuteczności technologicznej i ekonomicznej. Unia odwraca się od węgla nie dając realnej alternatywy.

Praca zbiorowa                                  
Monografia

ISBN 978-83-60708-71-2

Monografia KOMEKO 2013 przedstawia wyniki prac naukowych, badawczych i wdrożeniowych poświęconych innowacyjnym i przyjaznym dla środowiska technikom i technologiom przeróbki surowców mineralnych w aspekcie bezpieczeństwa pracy, jakości i efektywności. Zawarta w sześciu rozdziałach problematyka skupia się na zagadnieniach źródeł pozyskiwania surowców i paliw, gospodarki odpadami, procesów wzbogacania węgla, w tym technologiach i systemach sterowania, nowych rozwiązaniach konstrukcyjnych maszyn przeróbczych oraz zwalczaniu zagrożeń w procesach przeróbki surowców mineralnych. Prezentowane prace dotyczą metodologii oraz efektywności systemów przeróbki kopalin z zastosowaniem inteligentnych rozwiązań i są wynikiem ścisłej współpracy uczelni, PAN, instytutów oraz jednostek przemysłowych.

 

Praca zbiorowa                                  
Monografia

ISBN  978-83-60708-59-0

Kolejne wydanie monografii z cyklu "KOMEKO"  poświęcone jest  innowacyjnym i przyjaznym dla środowiska technikom i technologiom przeróbki surowców mineralnych. Przedstawiona w pięciu rozdziałach problematyka monografii obejmuje metody i technologie stosowane w gospodarce odpadami, nowe rozwiązania maszyn przeróbczych, technologie i automatyzację obiegów wodno-mułowych, wytwarzanie i wykorzystanie paliw alternatywnych oraz metody monitorowania i zapobiegania zagrożeniom w środowisku. Wszystkie te zagadnienia rozpatrywane są w aspekcie bezpieczeństwa, jakości i efektywności rozwiązań.