Zasady posługiwania się znakiem certyfikowanego systemu

1. Wstęp

1.1. W niniejszym opracowaniu określono warunki, na jakich organizacje certyfikowane przez ITG KOMAG w zakresie systemów zarządzania, mogą powoływać się za znak określony w niniejszym dokumencie.
1.2. Certyfikowana organizacja na prawo do posługiwania się ww. znakiem w celu poinformowania, że klient przeszedł pozytywnie proces certyfikacji / odnowienia / wznowienia.

2. Terminy i definicje

2.1. Znak certyfikowanego systemu to graficzny symbol KOMAG odniesiony do normy dotyczącej systemu zarządzania jakością wdrożonego w organizacji i certyfikowanego przez ITG KOMAG (dalej zwany znakiem).
2.2. Dokument organizacji - zapis na dowolnym nośniku (papierowym lub elektronicznym, np.: papier firmowy, folder, materiały reklamowe, promocyjne, informacyjne, strony internetowe, itp.).
2.3. Organizacja - podmiot (klient) certyfikowany przez ITG KOMAG.

3. Postanowienia ogólne

3.1. ITG KOMAG jest właścicielem znaku certyfikowanego systemu jakością, który został określony w niniejszym dokumencie i ma prawo do przekazywania ich certyfikowanym organizacjom w celu ich stosowania.
3.2. Certyfikowane organizacje mogą stosować znak wyłącznie w okresie ważności certyfikacji,  na dokumentach, które dotyczą obszaru działania organizacji, określonego w zakresie certyfikacji.
3.3. Znak nie może być stosowany w sposób wprowadzający zainteresowane strony w błąd. Certyfikowana organizacja nie może składać lub dopuszczać do składania jakichkolwiek oświadczeń wprowadzających w błąd, odnoszących się do swojego zakresu oraz dopuszczać do stosowania certyfikatu lub jakiejkolwiek jego części również w sposób wprowadzający w błąd.
3.4. Znak nie może być stosowany na raportach z badań laboratoryjnych, wzorcowań lub kontroli.
3.5. Znak nie może być stosowany przez organizacje w sposób, który mógłby świadczyć, że odnosi się do wyrobu. W szczególności nie może być umieszczany na wyrobie i opakowaniach jednostkowych wyrobu w miejscu widocznym dla konsumenta, lub w inny dowolny sposób, który mógłby być interpretowany jako oznaczający zgodność wyrobu.
3.6. W przypadku, gdy z jakichkolwiek powodów certyfikat systemu Organizacji utracił ważność lub został zawieszony, organizacja powinna niezwłocznie:
zaprzestać stosowania znaków, będących wyróżnikami certyfikatu;
uaktualnić wszystkie materiały reklamowe w przypadku ograniczenia zakresu certyfikacji.
3.7. Organizacja powinna niezwłocznie zaprzestać stosowania znaku w sytuacji, gdy sposób jego wykorzystania ITG KOMAG uzna za niedopuszczalny i pisemnie powiadomi o tym Organizację.
3.8. Organizacja nie może sugerować, że zakres certyfikacji odnosi się do działalności nie wymienionej w certyfikacie udzielonym przez ITG KOMAG.
3.9. Organizacja nie może wykorzystywać swojego certyfikatu w sposób, który naruszałby reputację jednostki certyfikującej i/lub systemu certyfikacji oraz narażałoby ją na utratę publicznej wiarygodności.
3.10. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do zastosowania znaku, należy zwrócić się do ITG KOMAG na piśmie w celu uzyskania wyjaśnień.
3.11.  Znak towarowy ITG KOMAG (prawo ochronne nr 214010) nie jest symbolem certyfikacyjnym. Jest on chroniony i może być używane wyłącznie przez ITG KOMAG.

4. Forma, wygląd, umiejscowienie znaków

4.1. Certyfikowane organizacje powinny stosować znak ITG KOMAG w formie określonej w niniejszym dokumencie.
4.2. Certyfikowane organizacje powinny wszystkie kopie znaków opierać na wzorcu przekazanym przez ITG KOMAG w wersji elektronicznej.

Rysunek 1: Wzór znaku certyfikowanego systemu zarządzania jakością

4.3. ITG KOMAG udostępnia znak w postaci pliku w formacie JPG.
4.4. Dopuszcza się skalowanie podstawowych wymiarów znaku pod warunkiem, że:
zachowana jest proporcja szerokości do wysokości;
nie ulega zniekształceniu forma graficzna znaków;
zachowana jest czytelność liter.
4.5. Certyfikowana organizacja może stosować czarno-białe wersje znaków jedynie na dokumentach, które w całości (włączając wszelkie inne znaki i napisy) są czarno-białe. Dotyczy to przede wszystkim kopii i faxokopii dokumentów.

5. Stosowanie znaków w dokumentach i materiałach reklamowych

5.1. Termin "dokumenty i materiały reklamowe" nie obejmuje ogłoszeń, zawiadomień, pisemnych komunikatów naklejanych lub prezentowanych na wyrobach. Ograniczenie to dotyczy również właściwych opakowań i materiałów promocyjnych dla tych wyrobów.
5.2. Certyfikowane organizacje mogą stosować znak na dokumentach i materiałach reklamowych tylko w odniesieniu do certyfikowanego obszaru określonego na certyfikacie, pod warunkiem spełnienia zasad określonych w niniejszym dokumencie.
5.3. Certyfikowane organizacje nie mogą umieszczać znaków na materiałach reklamowych w sposób sugerujący, że wyrób, będący materiałem reklamowym jest zaaprobowany przez ITG KOMAG.

6. Pozostałe ograniczenia i uwarunkowania dotyczące stosowania znaków

6.1. Certyfikowana przez ITG KOMAG organizacja powinna:
nadzorować stosowanie znaku ITG KOMAG;
podejmować działania korygujące w przypadku wystąpienia niezgodności;
prowadzić rejestr wszystkich skarg, związanych ze stosowaniem znaku i udostępniać w/w rejestr ITG KOMAG.
6.2. Znak nie może być umieszczony na:
pojazdach, z wyjątkiem materiałów reklamowych zawierających znaki jako część większego ogłoszenia lub reklamy oraz pod warunkiem, że umieszczenie ich jest zgodne z zasadami przedstawionymi w niniejszym dokumencie;
budynkach i flagach;
wizytówkach personelu lub na pieczątkach.
6.3. Znaki mogą być umieszczane na wewnętrznych ścianach i drzwiach budynków, bilbordach oraz stoiskach wystawowych.
6.4. Jeżeli certyfikowana organizacja składa się z kilku oddziałów/filii, z których chociażby jeden nie jest certyfikowany, znaki mogą stosować tylko i wyłącznie te oddziały / filie / działy, które są objęte zakresem certyfikacji.
6.5. Certyfikowana organizacja, której system zarządzania uległ zawieszeniu w całości lub w części zakresu, powinna natychmiast zaprzestać stosowania znaków na dokumentach handlowych i stronach internetowych w okresie trwania zawieszenia oraz w odniesieniu do zawieszonej części zakresu certyfikacji zgodnie z pkt. 3.6.

7. Tekstowe powoływanie się na certyfikację

ITG KOMAG dopuszcza, zamiast używania znaku certyfikowanego systemu lub wraz z nim, stosowanie następującego zwrotu: "Posiadamy certyfikowany przez ITG KOMAG system zarządzania ... - certyfikat nr ...".

8. Sankcje

8.1. W przypadku nadużycia stosowania znaku przez klienta, ITG KOMAG zwróci się do certyfikowanej organizacji z wnioskiem o podjęcie odpowiednich działań, których celem będzie zagwarantowanie właściwego stosowania znaku.
8.2. W przypadku nadużycia stosowania znaku certyfikacji lub fałszywego i/lub wprowadzającego w błąd powołania się na udzielony certyfikat, ITG KOMAG podejmie odpowiednie działania wobec organizacji obejmujące m.in.:
żądanie podjęcia działań korygujących,
zawieszenie lub cofnięcie certyfikacji,
opublikowanie na stronie internetowej ITG KOMAG danych organizacji bezprawnie powołującej się na certyfikację ITG KOMAG, do wejścia na drogę prawną włącznie.

9. Postanowienia końcowe

9.1. Jakiekolwiek użycie znaku w sposób naruszający warunki określone w niniejszym dokumencie powinno zostać niezwłocznie zgłoszone do ITG KOMAG.
9.2. Niniejszy dokument obowiązuje od 30.09.2022 r.

10. Dokumenty związane

PN-ISO/IEC 17030 - Ocena zgodności. Wymagania ogólne dotyczące znaków zgodności strony trzeciej.
PN-EN ISO/IEC 17021-1 - Ocena zgodności Wymagania dla jednostek prowadzących audytowanie i certyfikację systemów zarządzania.