Recenzje

 

Warunkiem publikacji artykułu jest uzyskanie pozytywnej recenzji.

Procedura recenzowania

  1. Procedura recenzowania artykułów jest zgodna z zaleceniami opisanymi w broszurze „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”.
  2. Autorzy przekazując opracowanie do publikacji w czasopiśmie wyrażają zgodę na zrecenzowanie publikacji.
  3. Nadesłane opracowania są poddane ocenie ogólnej przez Redakcję, a następnie są oceniane przez recenzentów.
  4. Do oceny każdego artykułu powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów zatrudnionych w innej jednostce niż autor/zy. Recenzenci gwarantują: niezależność opinii, brak konfliktu interesów, brak relacji osobistych i służbowych z autorami publikacji, zachowanie zasad poufności.
  5. Rekomendowaną formą recenzji  jest model, w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości (tzw. „double-blind review proces”).
  6. Wyniki dokonanej recenzji, są przekazywane bezpośrednio autorowi/m, a następnie możliwa jest korespondencja z Redakcją dotycząca ewentualnych uwag bądź kwalifikacji do druku.
  7. Recenzja jest wykonywana na obowiązującym formularzu recenzji. Recenzent przekazuje podpisaną recenzję, na której jednoznacznie stwierdza o dopuszczeniu opracowania do publikacji lub jego odrzuceniu.
  8. Ostateczną kwalifikację do druku podejmuje Zespół redakcyjny.
  9. Na stronie internetowej umieszczona jest lista recenzentów współpracujących z redakcją czasopisma (Recenzenci).

 

Redakcja kwartalnika „MINING MACHINES” pragnie serdecznie podziękować wszystkim recenzentom za podjęty trud opiniowania artykułów naukowych i technicznych. Dziękujemy za wnikliwość, staranność i terminowość recenzji. Państwa recenzje gwarantują utrzymanie odpowiedniego poziomu naszego wydawnictwa oraz wspierają rozwój naukowy wielu autorów publikujących w naszym czasopiśmie.

 

Informacje dla recenzentów

Redakcja uprzejmie prosi Recenzentów o terminowe przygotowanie recenzji i przekazywanie ich do Sekretarza lub Redaktora Naczelnego Wydawnictwa.

Formularz do pobraniaKarta recenzji artykułu [doc]

 

ETYKA WYDAWNICZA

Zasady etyki publikacyjnej Redakcji MINING MACHINES  są oparte na najlepszych wytycznych zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics),COPE dla redaktorów czasopism.

W przypadku podejrzenia o jakiekolwiek oszustwa lub niedopełnienia związane z procesem badawczym, przygotowaniem tekstu oraz jego publikacją, redakcja czasopisma stosuje środki mające na celu wyeliminowanie tego typu zachowań. Procedury stosowane przez redakcję obejmują na przykład zwrócenie się z prośbą o wyjaśnienie, odrzucenie artykułu. W przypadku braku wyjaśnień autorów co do podejrzeń, redakcja może prosić o pomoc przeznaczone do tego instytucje.