Projekty międzynarodowe

Miarą sukcesu Instytutu KOMAG są rozległe kontakty międzynarodowe, szeroka i interdyscyplinarna współpraca z zagranicznymi instytutami naukowo-badawczymi, wyższymi uczelniami, firmami i przedsiębiorstwami, działania w zakresie integracji z Europejską Przestrzenią Badawczą, rozszerzanie tradycyjnych form i kierunków współpracy, generowanie nowych projektów, szczególnie w zakresie priorytetowych obszarów działalności, wyznaczonych przez Unię Europejską w programach ramowych, a także udział w międzynarodowych organizacjach, sieciach współpracy i platformach technologicznych.
Image Zasadniczym celem działań podejmowanych przez KOMAG, związanych z realizacją podstawowych zadań strategicznych, jest integracja z Europejską Przestrzenią Badawczą w zakresie konstrukcji, badań i produkcji maszyn, jak również zwiększenie konkurencyjności polskich rozwiązań na rynku europejskim.

Działalność międzynarodowa Instytutu KOMAG jest zdominowana przez zagadnienia wynikające z ogólnej strategii naszej jednostki, w myśl której jednym z priorytetów jest udział w ramowych programach badawczych Unii Europejskiej. Na szeroką skalę podejmowane są działania związane z rozszerzeniem tradycyjnych kierunków i form współpracy oraz realizacją nowych programów badawczych. Dotyczy to w szczególności obszarów: zdrowia, energii, mechatroniki, nowych materiałów i technologii oraz ekologii.

 

Bardzo interesująco rozwija się współpraca w ramach Funduszu Badawczego Węgla i Stali, w którego programach KOMAG aktywnie uczestniczy, włączając się między innymi do akcji koordynowanych przez Europejskie Stowarzyszenie Węgla Kamiennego i Brunatnego EURACOAL, którego jest członkiem od 2008 r., a także Europejską Radę ds. Zasobów Mineralnych EUROMINES.


Europejskie Projekty Badawcze w których KOMAG obecnie uczestniczy:

Projekty Erasmus+:

Praktyczna nauka na odległość w sektorze transportu.

„Practical learning at remote in the transport sector”

Koordynator : TYOTEHOSEURA RY- School/Institute/Educational centre – Vocational Training

Konsorcjanci : InstytutT Techniki Górniczej KOMAG,  Formation Car & Bus Opleiding, CTRL Reality Oy

Okres realizacji: styczeń 2022 r. –  grudzień 2023 r.

Cel projektu:

Sektor transportu ma duże znaczenie społeczne, stąd potrzeba utrzymania ciągłości kształcenia kierowców, nawet w sytuacji pandemicznej. Projekt PraLe koncentruje się na opracowaniu metod i materiałów, które można zastosować do niezależnej/ samodzielnej nauki na odległość kierowców zawodowych. Założono, że dzięki rozwiązaniom TIK jest możliwa realizacja w trybie zdalnym szkolenia praktycznego kierowców autobusów i samochodów ciężarowych. Dotyczy to zarówno szkolenia z udziałem instruktora, jak i realizowanego samodzielnie. Oczekiwanym efektem projektu jest uświadomienie organizacjom szkolącym w sektorze transportu możliwości i zalet oferowanych przez TIK oraz ich zachęcenie do wdrożenia modelu praktycznego szkolenia kierowców zaproponowanego w projekcie. Pomyślny wynik projektu PraLe będzie miał także istotny wpływ na kształcenie w innych dziedzinach, które wymagają umiejętności praktycznych. W przyszłości model ten będzie można wykorzystać dla zwiększenia efektywności realizacji szkoleń, obniżenia kosztów, zwiększenia integracji społecznej i znacznego ograniczenia wpływu na środowisko.

 

Metody, narzędzia i zasoby dla efektywnego nauczania wspomaganego przez TIK
w kształceniu i szkoleniu zawodowym

Methods, tools and resources for efficient and engaging ICT-enhanced teaching within VET

Koordynator: Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Konsorcjanci: Solski Center Velenje; VSIA Rigas Turisma un radosas industrijas tehnikums; ASUC Boro Petrushevski

Okres realizacji: wrzesień 2020 r. - sierpień 2023 r.

Cel projektu:

Opracowanie materiałów i rozwiązań, które umożliwiają pozyskanie i rozwinięcie kompetencji w zakresie zastosowania TIK w nauczaniu - tradycyjnym, zdalnym oraz hybrydowym. Grupą docelową są nauczyciele i trenerzy zaangażowani w edukację zawodową oraz w szkolenie zawodowe. Uwzględnione zostaną różnorodne technologie, w tym takie, których potencjał jest obecnie słabo wykorzystany w szkołach i ośrodkach szkoleniowych. Dostarczone zostaną autorskie rozwiązania dla zastosowania rozszerzonej rzeczywistości (ang. Augmented Reality - AR), wirtualnej rzeczywistości (ang. Virtual Reality - VR) a także panoram 360 dla celów nauczania. Na potrzeby efektywnego wdrożenia ww. technologii, u każdego partnera projektowego, powstanie dedykowane studio tzw. Centrum VR.

 

Fundusz Badawczy Węgla i Stali:

Sustainable Use of Mining Waste Dumps

Zrównoważone wykorzystanie składowisk odpadów pogórniczych

Koordynator: The University of Nottingham, Wielka Brytania

Konsorcjanci: GIG, Poltegor Instytut, VUHU AS, Ethniko Kentro Erevnas Kai Technologikis Anaptyxis, INERIS, KOMAG, EMAG, LW BOGDANKA SA.

Okres realizacji: lipiec 2019 r. - czerwiec 2022 r.

Cel projektu:

Określenie sposobów optymalizacji wykorzystania i długoterminowego zarządzania hałdami górniczymi. Projekt SUMAD jednoczy europejskich ekspertów, w celu analizy przyszłościowego zagospodarowania hałd, ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań geotechnicznych, środowiskowych, społeczno-ekonomicznych oraz zrównoważonego rozwoju i długoterminowego zarządzania. Projekt SUMAD zajmie się kilkoma kluczowymi kwestiami dotyczącymi użytkowania gruntów powstałych w wyniku składowania odpadów. Projekt wykracza poza zwykłe zabezpieczenie istniejących wysypisk - zbada metody aktywnego korzystania z tej ziemi w sposób, który przyniesie korzyści społecznościom lokalnym w kontekście europejskim.

 

Innovative high efficiency power system for machines and devices, increasing the level of work safety in underground mining excavations

Innowacyjny, wysokowydajny system zasilania maszyn i urządzeń, podnoszący poziom bezpieczeństwa pracy w podziemnych wyrobiskach górniczych

Koordynator: Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Konsorcjanci: Politechnika Śląska, Główny Instytut Górnictwa, RWTH Aachen, SWE Sp. z o.o., Universitatea Dunarea De Jos Din Galati, JSW Innowacje S.A.

Okres realizacji: lipiec 2020 r. - czerwiec 2023 r.

Cel projektu:

Opracowanie, wdrożenie i przetestowanie innowacyjnego systemu zasilania maszyn pracujących w strefach zagrożonych wybuchem, takich jak kopalnie węgla. Opracowany system będzie składał się z czterech krytycznych podsystemów. Dwa z nich będą dotyczyły wysokosprawnego przesyłu energii elektrycznej. Transmisja energii będzie oparta na technologiach jednoprzewodowych i bezprzewodowych opracowanych w ramach projektu. Technologia jednoprzewodowa przesyła energię między zasilaniem a punktami dystrybucji, zmniejszając liczbę przewodów. Ponadto dzięki zastosowaniu technologii jednoprzewodowej zminimalizowane zostanie ryzyko porażenia prądem pracujących górników. Celem technologii bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej będzie ciągłe doładowywanie akumulatorów maszyn poruszających się po podwieszanej szynie.

Europejskie Projekty Badawcze  w których KOMAG uczestniczył od 2004 roku.

Polecamy