KOMEKO 2011

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN 978-83-60708-47-7

Parametrem charakteryzującym urobek węgla jest także jego uziarnienie. W urobku występuje wysoka zawartość klas ziarnowych 0-20mm i 0÷0,5 mm. Pochodną uwarunkowań górniczo-geologicznych jest wysoka zawartość w urobku skały płonnej, dochodząca nawet, do 40%, co rzutuje na jakość produktów handlowych. Najczęściej, jakość węgla nie odpowiada wymaganiom końcowych odbiorców i wymaga wzbogacania.

Poprawa powyższego stanu wymaga ciągłego prowadzenia prac rozwojowych i wdrażania nowoczesnych maszyn, urządzeń i technologii oraz rozwiązań organizacyjnych zmierzających do zmniejszenia udziału drobnych ziaren. Wiąże się to z zastosowaniem nowych technologii urabiania i transportu urobku, ograniczania ilości skały płonnej już na dole kopalni, jak również zmniejszaniem zawartości wilgoci w węglu w procesie zwalczania zapylenia.

W monografii zaprezentowano kolejne wyniki prac analitycznych, badawczych i wdrożeniowych poświęconych ww. problematyce, rozszerzonej o aspekty gospodarki odpadami i rekultywacji terenów poprzemysłowych.

Tematykę zawarto w czterech rozdziałach:

I Nowoczesne rozwiązania maszyn i urządzeń

II Sita i przesiewacze w klasyfikacji i odwadnianiu

III Rozdrabnianie i pobory próbek

IV Gospodarka odpadami – nowe technologie, zagrożenia – perspektywy zagospodarowania.

Prezentowane innowacyjne rozwiązania są odpowiedzią na potrzeby zakładów przeróbczych oraz spełniają wymagania rynkowe i środowiskowe. Potwierdzają to zaprezentowane przykłady wdrożeń maszyn i urządzeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Praca zbiorowa
Monografia

ISBN  978-83-60708-47-7

W poszczególnych rozdziałach monografii podsumowano realizację prac naukowych , badawczych i technicznych z zakresu innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska technik i technologii przeróbki surowców mineralnych. To  wynik ścisłej koordynacji badań teoretycznych i doświadczalnych, realizowanych przez duże zespoły naukowo-badawcze.


Tematyka monografii przedstawiona w sześciu rozdziałach uwzględnia aspekty bezpieczeństwa, jakości i efektywności technologii przeróbki oraz relacje człowiek – maszyna – środowisko.

Rozdział pierwszy przedstawiona, dotychczasowe wyniki realizacji projektu „Foresight w zakresie priorytetowych i innowacyjnych technologii zagospodarowania odpadów pochodzących z górnictwa węgla kamiennego”.

Rozwiązania maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej węgla zaprezentowano w rozdziale drugim. Przedstawiono prace badawczo-rozwojowe dotyczące osadzarek, klasyfikatorów, próbobiorników i pras filtracyjnych.

Maszyny i urządzenia, w coraz większym stopniu, wyposażone są w systemy sterowania procesami wzbogacania. Przykłady zastosowań takich systemów z wizualizacją procesu pracy osadzarek przedstawiono w rozdziale trzecim.

W rozdziale czwartym omówiono problematykę z zakresu technologii flotacji, natomiast w rozdziale piątym przedstawiono wyniki badań parametrów jakościowych węgla i mieszanek energetycznych z wykorzystaniem słomy rzepakowej i biomasy.

W ostatnim, szóstym rozdziale przedstawiono prace z zakresu ochrony środowiska oraz eliminowania i zapobiegania zagrożeniom.