Maszyny Górnicze 4/2019 (160)

 

 

 

 

 

Grzegorz Wiśniewski, Marcin Habrych, Bogdan Miedziński
Politechnika Wrocławska

Dariusz Macierzyński
Elgór + Hansen S.A.

Problemy pomiarów odkształconych przebiegów prądowych przy zastosowaniu dostępnych na rynku przekładników i przetworników prądowo-napięciowych

Problems of measuring distorted currents using commercially available current transformers and current-voltage transducers
str. 3-14

W artykule przedst. porównawcze wyniki badań właściwości metrologicznych wybranych, dostępnych na rynku przekładników i przetworników prądowych. Sformułowano odpowiednie wnioski odnośnie do ich przydatności w układach pomiarowych prądów o stosunkowo małych wartościach (od 1 A do 30 A) ale o częstotliwości zmieniającej się w zakresie od 10 Hz do 550 Hz.

 

The article presents comparative results of metrological properties of selected current transformers and current -voltage transducers available on the market. Appropriate conclusions were formulated regarding their usefulness in current measuring systems with relatively small values (from 1 A to 30 A) but with a frequency varying from 10 Hz to 550 Hz.

Słowa kluczowe: górnicze sieci elektroenergetyczne, przetworniki prądowo-napięciowe, przekładniki prądowe, błędy prądowe, błędy kątowe

 

  Keywords: mining power networks, current-voltage converters, current transformers, current errors, angle errors

 

Piotr Dobrzaniecki 
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Urządzenia małej mechanizacji - przewijarka do kabli i lin KUP-01

Devices of small mechanization - KUP-01 cable and rope rewinder
str. 15-23

W artykule przedstawiono opis kompaktowego urządzenia do wspomagania procesu przewijania kabli i lin. Urządzenia tego typu wykorzystywane są podczas przewijania kabli i lin z bębnów, na których dostarcza je producent, na wozy górnicze z przeznaczeniem do dalszego ich transportu. Opisana przewijarka do kabli
i lin KUP-01, opracowana przez KOMAG, jest alternatywą dla obecnie stosowanych rozwiązań technicznych.

 

The compact device aiding the of cables and ropes rewinding is described. Such devices are used during rewinding the ropes and cables from the drums, delivered by the manufacturer,  to mine cars for their further transportation. The described cable and rope rewinder  of KUP-01 type, developed by KOMAG, is an option for the currently used technical solutions.

Słowa kluczowe: górnictwo, mechanizacja prac, transport kabli i lin, przewijanie kabli i lin

 

  Keywords: mining industry, work mechanization, transport of ropes and cable, cables and ropes rewinding

 

Sylwester Rajwa, Zbigniew Lubosik. Marek Płonka
Główny Instytut Górnictwa

Bezpieczeństwo eksploatacji ścian zawałowych w świetle danych z systemów monitoringu

Safety of longwall mining with caving in the light of data from monitoring system
str. 24-34

Obudowy zmechanizowane zwykle postrzega się jako urządzenia składające się głównie z części mechanicznej i hydraulicznej, natomiast pozostałe wyposażenie, głównie związane z elektroniką, traktowana jest często jako konieczne uzupełnienie systemu, zapewniające możliwość jego sterowania. Jednak rozwinięcie funkcjonalności związanych ściśle z najnowszą elektroniczną częścią wyposażenia kompleksów wydobywczych, głównie o możliwości pomiarowe i rejestracyjne, pozwala również na coraz częstsze stosowanie różnego rodzaju monitoringu, umożliwiającego obserwację pracy kompleksu wydobywczego w czasie rzeczywistym lub z niewielkim opóźnieniem czasowym, także sygnalizację stanów zagrożeń lub nieprawidłowości. Najbardziej zaawansowane systemy wyposażane są w funkcje analizujące zmiany monitorowanych parametrów, dla wypracowania ostrzeżeń o możliwych przyszłych zagrożeniach, by z wystarczającym wyprzedzeniem czasowym umożliwić reakcję operatora. Stworzenie takiego systemu predykcji wymaga zgromadzenia, a następnie przeanalizowania odpowiednio dużej i kompletnej bazy pomiarów i obserwacji, związanych przede wszystkim z różnymi utrudnieniami w prowadzeniu obudowy zmechanizowanej, a szczególnie z wydarzeniami stricte awaryjnymi, takimi jak np. obwały, stany zaciśnięcia sekcji itp. Odpowiednio opracowane zależności i wyniki analiz mogą optymalizować bezpieczeństwo pracy załogi, ograniczać trudności w utrzymania stropu wyrobisk ścianowych i co za tym następuje pozytywnie wpłynąć na uzyskiwane wyniki ekonomiczne.

 

Shield supports are usually perceived as devices consisting mainly of mechanical and hydraulic parts, while other apparatus, mainly related to electronics, is often treated as a necessary supplement to the system which ensures its control. However, the development of features closely related to the latest electronic equipment in the mining complexes, mainly connected with measuring and registration possibilities, also allows for more and more frequent use of various types of monitoring. It enables observation of the operation of the mining complex in real time or with a slight time delay. What is more, it also enables signalling the operating states of the shield constituting specific threats or irregularities. The most advanced systems found abroad are equipped with functions analysing changes in specific monitored parameters to develop warnings about possible future threats to allow the operator to react with sufficient time in advance. Developing such a forecast system requires gathering and then analysing a sufficiently large and complete database of measurements and observations. These are primarily associated with various difficulties in operating a shield support, and especially with strictly emergency states, such as rock slides, shield clamping conditions, etc. The data from monitoring of shield support operation, through proper development of dependencies and analysis results, can optimize the safety of crew, reduce difficulties in maintaining the roof of longwall excavations and thus have a positive impact on the obtained economic results.

Słowa kluczowe: górnictwo, obudowa zmechanizowana, monitoring, podporność

 

  Keywords: mining, shield support, monitoring, load bearing capacity

 

Tomasz Trawiński, Marcin Szczygieł
Politechnika Śląska

Przemysław Deja, Bartosz Polnik
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Akumulatorowy układ zasilania urządzenia wiercącego realizowanego w ramach projektu INDIRES

 „Praca naukowa finansowana ze środków finansowych na naukę w latach 2017-2020 przyznanych na
realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego”


Battery power supply system for the drilling device developed as part of the INDIRES project
str. 35-44

W artykule przedstawiono wyniki pracy jakie zrealizowano w ramach projektu europejskiego INDIRES. Głównym celem realizowanego projektu jest poprawa bezpieczeństwa pracy w górnictwie, poprzez opracowanie nowych technologii wspomagających pracę ratowników górniczych, powiązanych z innowacyjnymi technologiami komunikacyjnymi możliwymi do zastosowania w przestrzeniach potencjalnie zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego.

 

In the list of search results implemented as part of the INDIRES public project. The main goal of the implemented project is to improve work safety in mining, by developing new technologies supporting the work of mining rescuers, using innovative communication technologies that can be used in potentially explosive methane and / or coal dust.

Słowa kluczowe: górnictwo, maszyny elektryczne, zasilanie akumulatorowe, urządzenie wiercące

 

  Keywords: mining, electric machines, battery supply, drilling device

 

Krzysztof Nieśpiałowski, Mateusz Wójcicki
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Agregaty konstrukcji KOMAG przeznaczone do chłodzenia silników elektrycznych dużych mocy

Cooling devices designed by KOMAG intended for cooling the high-power electric motors
str. 45-52

Powszechnie stosowane w krajowym górnictwie chłodzenie maszyn wyposażonych w napędy elektryczne dużych mocy wodą z magistrali ppoż. odprowadzaną po zużyciu do kanału ściekowego, generuje duże problemy technologiczne i ekonomiczne związane z jej ponownym odprowadzeniem na powierzchnię. W artykule przedstawiono koncepcję otwartego i zamkniętego układu chłodzenia górniczych maszyn dużych mocy. Stanowią one alternatywę dla metody powszechnie wykorzystywanej. Porównano wady i zalety omawianych układów w zależności od warunków zastosowania.

 

Cooling of the machines used in the mining industry, equipped with high-power electric drives, by water from the mine fire system generates technological and economic problems associated with re-transportation of water to the surface. The concept of open and closed system for cooling the high-power mining machines is presented. This is an alternative to the commonly use method. Advantages and disadvantages of the discussed systems are compared.

Słowa kluczowe: górnictwo, maszyny górnicze, napędy elektryczne, układ chodzenia

 

  Keywords: mining industry, mining machines, electric drives, cooling system

 

Sebastian Janas, Marek Kalita, Zbigniew Szkudlarek
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Drążenie pomocniczych tuneli ratowniczych

 „Praca naukowa finansowana ze środków finansowych na naukę w latach 2017-2020 przyznanych
na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego”


Driving the auxiliary rescue tunnels
str. 53-59

W artykule przedstawiono metodę drążenia pomocniczych tuneli ratowniczych z wykorzystaniem mało średnicowej głowicy tnąco-ładującej, która wykorzystuje pulsujący moment obrotowy  o częstotliwościach odpowiednio dobranych dla urabianej skały. Jest ona zabudowana na platformie wiertniczej. Zaprezentowano budowę i opisano główne elementy głowicy.

 

Method of driving auxiliary rescue tunnels using the small-diameter cutting-loading head, with the pulsating torque of the frequencies selected for the type of mined rock is presented. The head is installed on a drilling platform. The design and main components of the head are presented.

Słowa kluczowe: inżynieria mechaniczna, budowa i eksploatacja maszyn, ratownictwo górnicze, tunel ratowniczy, sprzęt wiertniczy

 

  Keywords: mechanical engineering, machine design and use, main rescue operations, rescue tunnel, drilling equipment

Polecamy