MASZYNY GÓRNICZE 2/2006 (106)

Wibroakustyczna diagnostyka stanu technicznego łożysk tocznych - Tomaszewski J.
Działalność i możliwości badawcze Laboratorium Badań Stosowanych CMG KOMAG - Orzech Ł.
Postęp w technologii i technice przeróbki mechanicznej węgla w polskich kopalniach - Dubiński J., Turek M., Aleksa H.
Osadzarki wodne pulsacyjne typu KOMAG do przeróbki kruszyw mineralnych - Osoba M.
Sprawność i skuteczność wzbogacania trójproduktowego w osadzarkach typu KOMAG ze zmodernizowanym układem odbioru na przykładzie KWK „Rydułtowy-Anna” - Będkowski Z., Skruch B.
Ocena pracy maszyn flotacyjnych IZ-12 na podstawie pomiarów napięcia powierzchniowego zwilżania - Lenartowicz M., Sablik J.
Budowa maszyn górniczych z wykorzystaniem podzespołów wcześniej eksploatowanych – nowe trendy, czy zamknięty rozdział konstruowania? - Meder A., Kaczmarczyk J.
Koncepcje zasilania kotłów rusztowych i pyłowych mieszanką węgla kamiennego z odpadami, opracowane przez CMG KOMAG - Matusiak P., Pietrasik E., Szkudlarek Z.
Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 podstawą formalnego potwierdzenia kompetencji technicznych Laboratorium Badań Stosowanych - Zając R.
Górnictwo polskie w Europejskich Programach Badawczych - Hordyniak E.

 

 

 


Wibroakustyczna diagnostyka stanu technicznego łożysk tocznych

Tomaszewski J.
W artykule przedstawiono metodologię diagnozowania stanu technicznego łożysk tocznych na podstawie analizy widma sygnałów wibroakustycznych mierzonych na obudowie łożysk. Przedstawiono rodzaje uszkodzeń łożysk tocznych wraz z krótkim ich opisem oraz pokazano tablicę diagnostycznych kryteriów, na podstawie których można określać miejsca występowania tych uszkodzeń. Opisana metoda ma charakter uniwersalny i może być stosowana do diagnozowania stanu technicznego łożysk w dowolnych ma- szynach obrotowych pracujących w różnych gałęziach przemysłowych.


Działalność i możliwości badawcze Laboratorium Badań Stosowanych CMG KOMAG

Orzech Ł.
W artykule przedstawiono przebieg rozwoju Laboratorium, zaprezentowano jego możliwości badawcze oraz obszar działania. Zwrócono uwagę na obowiązujący w Laboratorium system jakości, prezentując proces przygotowania do akredytacji.


Postęp w technologii i technice przeróbki mechanicznej węgla w polskich kopalniach

Dubiński J., Turek M., Aleksa H.
W artykule scharakteryzowano zmiany w technologii i technice przeróbki mechanicznej węgla w Polsce. Zwrócono uwagę na dotychczasowe wymagania energetyki, koksownictwa i eksportu, co do jakości użytkowanych węgli, które ukształtowały obecny stan tej przeróbki. Na tle rosnących obecnie wymagań wysuwanych przez odbiorców węgli kamiennych, przedstawiono kierunki unowocześniania techniki przeróbki, które są odpowiedzią na presję ze strony ekologii, ekonomiki i bezpieczeństwa pracy. Obserwowany na przestrzeni ostatnich dekad postęp w technice przeróbki obejmuje podstawowe operacje przeróbcze i do- tyczy zarówno rozwiązań technologicznych, maszyn i urządzeń, jak i zakresu stosowania chemicznych środków wspomagających. Wiele z tych rozwiązań znajduje zastosowanie w projektach modernizacji przeróbki mechanicznej polskich kopalń węgla kamiennego, w których Główny Instytut Górnictwa uczestniczy od szeregu lat.


Osadzarki wodne pulsacyjne typu KOMAG do przeróbki kruszyw mineralnych

Osoba M.
W artykule przedstawiono nowe zastosowania wodnych osadzarek pulsacyjnych typu KOMAG w przemyśle kruszyw, w procesach pozyskiwania żwiru i piasku, z jednoczesnym wydzieleniem zanieczyszczeń organicznych i mineralnych. Opisano budowę i zasadę działania osadzarki do przeróbki kruszyw mineralnych. Pokazano zasadnicze zmiany konstrukcyjne wprowadzone po próbach i badaniach prototypu.


Sprawność i skuteczność wzbogacania trójproduktowego w osadzarkach typu KOMAG ze zmodernizowanym układem odbioru na przykładzie KWK „Rydułtowy-Anna”

Będkowski Z., Skruch B.
W artykule opisano sprawność i skuteczność wzbogacania trójproduktowego w osadzarkach typu KOMAG ze zmodernizowanym układem odbioru na przykładzie KWK „Rydułtowy-Anna”. Na szczególną uwagę zasługuje przedsięwzięcie zrealizowane w KWK „Rydułtowy-Anna” RI, nie tylko z uwagi na szeroki zakres zaplanowanych prac, czy merytoryczny udział kilku podwykonawców w realizacji poszczególnych zadań, ale przede wszystkim ze względu na ścisłą współpracę specjalistów CMG KOMAG i Centrum EMAG i to zarówno na etapie sporządzania wstępnych założeń technicznych, jak i projektów wykonawczych i rozruchu technologicznego obiektu.


Ocena pracy maszyn flotacyjnych IZ-12 na podstawie pomiarów napięcia powierzchniowego zwilżania

Lenartowicz M., Sablik J.
Badano napięcie powierzchniowe zwilżania ziaren węglowych flotujących w kolejnych przestrzeniach wirnikowych flotownika IŻ-12 oraz udział ziaren hydrofilowych w poszczególnych produktach uzyskanych z opróbowania maszyny. Do wyznaczenia wartości napięcia powierzchniowego zwilżania ziaren węglowych wykorzystano metodę frakcjonowanej flotacji powierzchniowej (FFP). Stwierdzono, że zastosowanie metody frakcjonowanej flotacji powierzchniowej i analiza wyników rozkładu napięcia powierzchniowego zwilżania węgla w koncentratach wzdłuż maszyny flotacyjnej IZ-12 umożliwia ocenę zastosowanej technologii i sprawności technologicznej wzbogacalników flotacyjnych.


Budowa maszyn górniczych z wykorzystaniem podzespołów wcześniej eksploatowanych – nowe trendy, czy zamknięty rozdział konstruowania?

Meder A., Kaczmarczyk J.
Producenci maszyn górniczych wykorzystują podzespoły wcześniej eksploatowane w swoich wyrobach przewidzianych do stosowania w zakładach górniczych. Przedstawiono genezę tego procesu, a także sam proces w świetle zmieniającego się prawa, w związku z dochodzeniem Polski do ustawodawstwa Unii Europejskiej. Zaproponowano metodykę postępowania, w celu zagwarantowania prawidłowego prze- biegu tego procesu.


Koncepcje zasilania kotłów rusztowych i pyłowych mieszanką węgla kamiennego z odpadami, opracowane przez CMG KOMAG

Matusiak P., Pietrasik E., Szkudlarek Z.
Na podstawie przeprowadzonych badań i analiz opracowana została metoda termicznej utylizacji odpadów polegająca na współspalaniu przygotowanych mieszanek paliwowych w istniejących kotłach energetycznych. Instalacje zostały zaprojektowane dla trzech grup materiałów, które będą tworzyły mieszanki dwu- składnikowe z węglem: guma ze zużytych opon z samochodów osobowych i ciężarowych, osady ściekowe (osady ściekowe odwodnione mechaniczne oraz osady ściekowe osuszone termicznie), paliwo RDF pozyskiwane z palnych frakcji odpadów komunalnych. Guma ze względu na swoje właściwości może być współ- spalana tylko w kotłach rusztowych. Do termicznej utylizacji odpadów proponuje się wykorzystać istniejące instalacje zakładów energetycznych. Tego typu kotłami są min. kotły pyłowe i rusztowe wyposażone w technicznie zaawansowane instalacje mokrego lub półsuchego odsiarczania oczyszczania spalin, dzięki czemu są w stanie spełnić standardy emisyjne. Kwestią do rozwiązania dla tego rodzaju kotłów jest układ podawania osadów do spalania.


Norma PN-EN ISO/IEC 17025:2005 podstawą formalnego potwierdzenia kompetencji technicznych Laboratorium Badań Stosowanych

Zając R.
Certyfikacja systemu jakości bazująca na normie PN-EN ISO 9001:2001 nawet jeśli dotyczy realizowanych badań nie jest potwierdzeniem pełnej kompetencji laboratorium do uzyskania miarodajnych danych i wyników. O ile wymagania PN-EN ISO 9001:2001 są na tyle uniwersalne, że mogą być zastosowane do organizacji każdego typu, to wymagania opracowanej przy współudziale trzech organizacji normalizacyjnych ISO, CEN i IEC normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących" znajdują swoje zastosowanie właśnie w laboratoriach badawczych i wzorcujących. Pomimo tego według autorki droga do akredytacji wielu laboratoriów poprzez etap wdrożenia systemu jakości według PN-EN ISO 9001:2001 jest łagodniejsza i pozwala takim jednostkom na głębsze zaangażowanie w zagadnienia systemów jakości.


Górnictwo polskie w Europejskich Programach Badawczych

Hordyniak E.
Fundusz Badawczy Węgla i Stali stanowi kontynuację Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali, która była pierwszą inicjatywą zjednoczeniową w Europie po II Wojnie Światowej. Uczestnictwo w tym Funduszu, a dokładnie w jego Programie Badawczym stanowi szansę dla polskich jednostek związanych z górnictwem na zaistnienie w Europejskiej Przestrzeni Badawczej, na nawiązanie współpracy z przodującymi jednostkami europejskimi oraz na uzyskanie dofinansowania do badań nad dalszym rozwojem tego sektora.

Polecamy