Metodyka identyfikacji wybranych zagrożeń mechanicznych w pomocniczym transporcie podziemnych zakładów górniczych

Jarosław Tokarczyk

Monografia nr 52
Gliwice 2017, s.1-148, il., bibliogr. 143 poz.
ISBN 978-83-65593-08-5,

cena egz. 40,00 zł

W prezentowanej pracy opracowano metodykę wspomagania oceny konfiguracji kolejek podwieszonych i metodę wirtualnego prototypowania kabin operatorów i kabin osobowych w aspekcie kryterium bezpieczeństwa. Metody te przedstawiono na tle ogólnej charakterystyki pomocniczego transportu stosowanego w kopalniach podziemnych.

W rozdziale drugim zamieszczono charakterystykę pomocniczego transportu w podziemnych zakładach górniczych, w tym wymagania formalno-prawne, tendencje rozwojowe i występujące zagrożenia. W rozdziale trzecim przedstawiono prototypowanie środków pomocniczego transportu górniczego z uwzględnieniem antropotechnicznych kryteriów oceny. Omówiono kryteria oceny i stany kryterialne oraz modele cech antropometrycznych, dedykowane do oceny poziomu bezpieczeństwa użytkownika środka transportu, z uwagi na występujące zagrożenia mechaniczne. W rozdziale czwartym przedstawiono autorską metodę wspomagania konfiguracji zespołów transportowych i oceny tej konfiguracji. Szczegółowo zaprezentowano wyniki koordynowanych przez autora badań o charakterze naukowym i utylitarnym, przeprowadzonych w podziemiach kopalń węgla kamiennego, dotyczących rzeczywistego obciążenia i przemieszczenia trasy, podczas jazdy i hamowania zespołu transportowego kolejki podwieszonej. Jednym z głównych celów przeprowadzonych badań było zidentyfikowanie rzeczywistych obciążeń występujących w zawiesiach trasy podwieszonej z uwzględnieniem przeciążeń dynamicznych. Badania te przeprowadzono na odcinkach poziomym i pochyłym. Ponadto zamieszczone wyniki również obejmują wartości przemieszczeń trasy podwieszonej i wartości przeciążeń oddziałujących na operatora i załogę. W rozdziale piątym zamieszczono wyniki przeprowadzonych przez autora symulacji numerycznych z zastosowaniem antropotechnicznych modeli obliczeniowych, tj. obliczono wartości parametrów biomechanicznych, na podstawie których możliwe jest oszacowanie prawdopodobieństwa wystąpienia urazów mechanicznych użytkownika środka transportu. Ponadto przedstawiono autorską metodę wirtualnego prototypowania kabin operatorów i kabin osobowych w aspekcie kryterium bezpieczeństwa. W rozdziale szóstym zamieszczono weryfikację modeli obliczeniowych wybranych typów złącz trasy podwieszonej oraz walidację modelu obliczeniowego typu MBS górniczego systemu transportu podwieszonego, poprzez porównanie i przeanalizowanie wyników symulacji z badaniami rzeczywistymi.


Methodology for identifying the selected mechanical hazards in auxiliary transport of underground mines

The developed methodology for supporting the assessment of suspended monorail configuration and for the method of virtual prototyping of the driver’s and personnel cabins in regard to safety criteria, is presented. The methods are presented in the light of general characteristics of auxiliary transport used in underground mines. Characteristics of auxiliary transport in underground mining plants, including formal and legal requirements, development trends and existing hazards, are discussed in chapter two. Prototyping the means of auxiliary mining transport, including anthropotechnical evaluation criteria, is presented in chapter three. Evaluation criteria, criterial states and models of anthropometric features, dedicated for evaluation of the transport user’s safety level, due to existing mechanical hazards, are discussed. The author’s method for assisting the configuration of transport sets and evaluation of the configuration is presented in chapter four. The results of scientific and utilitarian tests, coordinated by the author, conducted in underground coal mine and concerning real load and route displacement, during the travel and braking of suspended monorail transport set, are presented in detail. Identification of the real loads occurring in suspended monorail, with regard to dynamic overload was one of the main objectives of the tests. The tests were conducted on both, a flat and an inclined sections of the route. The presented results also include the values of suspended monorail route displacement and the values of overloads affecting the driver and the personnel. In the fifth chapter the results of numerical simulations, carried out by the author with the use of anthropotechnical calculation model, i.e. values of biomechanical parameters were calculated, on the basis of which it is possible to evaluate the probability of mechanical injuries to the users of the transport means. In addition, the author’s method of virtual prototyping of the driver’s and personnel cabins, with respect to safety criteria, is presented. In the sixth chapter, verification of the models for calculation of the selected types of couplings used in a suspended monorail as well as validation of the MBS calculation model for the suspended monorail transport system through comparison and analysis of the simulation results with the real tests results, are presented.

 

Składanie zamówień

Polecamy